Podmienky ochrany osobných údajov

INFORMAČNÉ MEMORANDUM k spracúvaniu osobných údajov

Vážený zákazník,

naším cieľom je poskytovať kvalitné služby. Rovnako dôležité však považujeme Vás informovať aj o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje. V tomto dokumente, preto nájdete základné informácie o spracúvaní osobných údajov.


Radi by sme Vás informovali, že toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vychádza predovšetkým z týchto dokumentov:

  • Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“)
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“)

 

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE a koho môžem kontaktovať v prípade otázok?

Identifikačné údaje našej spoločnosti:

AK-klima, s. r. o., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 75572/B, IČO: 46 338 055. so sídlom Pribišova 35, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ 841 05. (ďalej len „Spoločnosť“)

E-mail: akklima@akklima.sk

Našu spoločnosť pri uplatňovaní Vašich práv v súlade s Nariadením, či zákonom č. 18/2018 Z. z. môžete kontaktovať elektronicky, písomnou formou, alebo navštíviť nás v našich obchodných priestorov.

 

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE ZMLUVY

Za účelom vybavenia objednávky, je naša spoločnosť oprávnená spracúvať tieto osobné údaje:

  • meno, priezvisko, akademické tituly
  • adresa
  • telefonický kontakt
  • emailová adresa
  • telefonický kontakt
  • číslo bankového účtu

 

Pri spracúvaní osobných údajov uplatňujeme pravidlo minimalizovania údajov, tzn., že spracúvame v danom okamihu len osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, aby sme vedeli vybaviť Vašu objednávku. Je preto možné, že v niektorých prípadoch bude rozsah požadovaných údajov menší, ako je uvedený v tejto časti informačného memoranda. Údaje spracúvame po dobu 10 rokov od posledného využitia služby / dodania tovaru.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE SÚHLASU

Naša spoločnosť môže od Vás požadovať vyjadrenie Vášho súhlasu aj na iné aktivity, ako je uvedené pri iných formách spracúvania. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas udeľujete na obdobie 10 rokov, pričom pred uplynutím tejto lehoty je možné súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať písomným oznámením doručením na kontaktnú adresu Spoločnosti.

Rozsah spracúvaných údajov je uvedený v konkrétnom súhlase, ktorý udeľujete. Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu za týmito účelmi:

  • marketingové aktivity

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ZÁKLADE OPRÁVNENÉHO ZÁUJMU

Naša spoločnosť oprávnená spracúvať Vaše údaje, v rozsahu  • meno, priezvisko, akademické tituly, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankového účtu s cieľom uplatňovania svojich práv, napr. v súdnych sporoch, správnych konaniach, či iných obdobných konaniach (napr. za účelom riešenia sporu formou mediácie). Takéto dokumenty spoločnosť vymaže v prípade, ak svoje právo v lehote 3 rokoch od momentu, kedy sa dostali do jej dispozičnej sféry v rámci takto uvedených konaní neuplatní.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

Za účelom vybavenia objednávky, naša spoločnosť spolupracuje s týmito obchodnými partnermi, ktorí zabezpečujú technickú montáž Vami objednaných produktov:

 

  • názov partnera, IČO, sídlo,

 

Sprostredkovateľ má prístup výlučne k informáciám v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a rozsah objednaných služieb. Sprostredkovateľ údaje po vybavení objednávky zlikviduje do 30 dní od jej realizácie, resp. od plánovaného termínu realizácie, v prípade ak sa realizácia objednávky nepodarila, alebo stornovaná v čase, kedy údaje už boli sprostredkovateľovi poskytnuté.

 

SÚBORY COOKIES NA NAŠOM WEBE

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré ukladá naša internetová stránka v zariadení, v ktorom prehliadate našu internetovú stránku. Aj vďaka súborom cookies vieme lepšie spoznať Vaše potreby a záujmy (napr. z nich analyzovať ktoré podstránky ste navštívili a podobne).  To nám umožňuje ponúkať Vám ešte lepšie služby.  S cieľom zabezpečenia plnohodnotnej funkčnosti našej stránky, odporúčame mať cookies zapnuté.

Nesúhlas s cookies.

V prípade, ak si neželáte, aby naša internetová stránka zaznamenala súbory cookies, máte možnosť odmietnuť cookies -

 

VAŠE PRÁVA

Našu spoločnosť môžete kedykoľvek požiadať o informáciu, či o Vás spracúvame osobné údaje. V prípade ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov, na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme informáciu v akom rozsahu sa takéto informácie spracúvajú.

Rovnako môžete požadovať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, opravili,  či doplnili neúplne osobné údaje a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

V prípade, ak nás požiadate o vymazania Vašich osobných údajov, učiníme tak bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 o čom Vás budeme písomne informovať.

Rovnako môžete kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie.  

Vaše práva v súlade s nariadením môžete uplatniť písomne, alebo elektronicky,  na kontakty uvedené v hornej časti tohto dokumentu. Za účelom preverenia, že Vašu žiadosť podávate skutočne Vy, je naša spoločnosť oprávnená od Vás žiadať aj ďalšie identifikátory.

V súlade s Nariadením, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z., máte právo podať sťažnosť, dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava