Obchodné podmienky

Obchodné podmienky prevádzkovania e-shopu akklima.sk

 

Článok I

Definícia pojmov

  • Predávajúci - AK-klima, s. r. o., spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 75572/B, IČO: 46 338 055. so sídlom Pribišova 35, Bratislava – mestská časť Karlova Ves, PSČ 841 05. (ďalej len „Spoločnosť“)
  • E-shop – technologická platforma v sieti internet, dostupná na adrese akklima.sk
  • Kupujúci – je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá pristúpi na tieto obchodné podmienky a zaviaže sa ich dodržiavať
  • Kúpna zmluva – je zmluvný vzťah, medzi predávajúcim a kupujúcim. Okamihom jej uzatvorenia vznikajú vzájomné práva medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
  • Spotrebiteľská zmluva – je Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou, nepodnikateľom, ktorý sa zaväzuje využívať tovary a služby, ktoré zakúpi od predávajúceho výlučne pre osobnú potrebu, alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti a zároveň nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Za účelom jednoznačnej identifikácie za účelom týchto podmienok dôjde k uzatvoreniu spotrebiteľskej zmluvy vždy, pokiaľ ide o fyzickú osobu a táto nie je v objednávkovým formulárom identifikovaná IČO-m.
  • Návrh na uzatvorenie zmluvy – je právny úkon, kde kupujúci prostredníctvom e-shopu vyjadruje svoj záujem uzatvoriť kúpnu zmluvu s predávajúcim
  • Akceptácia návrhu – je právny úkon predávajúceho, ktorým potvrdí svoj súhlas s návrhom na uzatvorenie zmluvy. Jeho akceptáciou dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Článok II

Návrh na uzatvorenie zmluvy, akceptácia návrhu

2.1 Predávajúci poskytuje na svojom e-shope produkty a služby, pre potencionálnych kupujúcich

2.2 Predávajúci vyhlasuje, že ponúkané produkty sú spôsobilé na uvedenie v Slovenskej republike a v prípade ak je ich súčasťou aj montáž, túto sa zabezpečí zrealizovať autorizovanými osobami tak, aby ich mohol kupujúci  využívať.

2.3 Kupujúci má možnosť na e-shope voľne vybrať produkty a služby podľa vlastného výberu a tieto uložiť do virtuálneho nákupného košíka. Vyplnením objednávkového formulára dochádza k návrhu na uzatvorenie zmluvy.

2.4 Predávajúci sa najneskôr do 24 hodín vyjadrí k predloženému návrhu na uzatvoreniu zmluvy, pričom jeho akceptáciou dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a to až do momentu odovzdania / odoslania tovaru. Za odstúpenie sa považuje aj akýkoľvek úkon, v ktorom predávajúci informuje kupujúceho o nemožnosti ďalšieho plnenia. V prípade ak predávajúci odstúpi od zmluvy, kupujúci nemá nárok na finančnú kompenzáciu z titulu odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je však povinný vrátiť prípadné zálohy, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia.

2.6 V prípade, ak objednávka nie je zaplatená v momente podania návrhu na uzatvorenia zmluvy, je kupujúci povinný uhradiť ju v prospech a spôsobom, ktorý určí predávajúci najneskôr do 14 dní. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, v súlade s bodom 2.5 týchto podmienok; v prípade, ak zákazník uhrádza platbu dobierkou, je túto povinný uhradiť v lehote, kedy je zásielka k dispozícií na prevzatie.

2.7 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru a to až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim. Nebezpečenstvo straty, poškodenia, alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho, momentom prevzatia tovaru.

2.8 Predávajúci zasiela kupujúcemu daňový doklad elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. V prípade, ak kupujúci požaduje zaslanie dokladu v listinnej podobe, môže tak urobiť kedykoľvek prostredníctvom zákazníckej linky predávajúceho.

 Článok III

Záručná doba

3.1 Predávajúci poskytuje záručnú dobu v prípade spotrebiteľskej zmluvy v trvaní 24 mesiacov a v prípade, ak kúpnu zmluvu uzatvára právnická osoba, alebo fyzická osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti v dĺžke trvania 12 mesiacov a to od momentu doručenia služby.

3.2 V prípade, ak doručený tovar má vady, je kupujúci oprávnený požadovať ich odstránenie a to bezodplatne.  V prípade, ak sa rovnaká vada vyskytne opakovane, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požiadať o vrátenie zaplatenej sumy za výrobok, alebo na primeranú zľavu z cenu.

3.3 Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na  prípady, ak došlo k používaniu produktu, v rozpore s jeho účelom, pokynmi výrobcu, alebo v prípade neodbornej inštalácie, či podmienkam, ktoré sú v rozpore s pokynmi výrobcu.

3.4 Reklamáciu sa predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa strany nedohodnú na skoršom termíne. V prípade, ak predávajúci reklamáciu v tejto lehote nevybaví má kupujúci možnosť od zmluvy odstúpiť.

3.5 Lehota na reklamáciu neplynie, v prípade ak kupujúci neuviedol všetky podstatné informácie ani v dodatočnej lehote, alebo neumožní individuálne zhotovený výrobok obhliadnuť v mieste jeho inštalácie.

Článok IV

Alternatívne riešenie sporov

4.1 V prípade, ak dochádza k uzatvoreniu spotrebiteľskej zmluvy, má tento právo kontaktovať predávajúceho a namietať spôsob vybavenia reklamácie, v prípade ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci na túto žiadosť neodpovie, alebo žiadosti nevyhovie, má kupujúci právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. Návrh kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ podáva podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

4.2 Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm

4.3 Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho – fyzickej osoby nepodnikateľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur s DPH.

Článok V

Právo na odstúpenie od zmluvy

  1. 1 Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

5.2 Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ, má právo tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v „kamennom obchode“ a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru

5.3 Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar predávajúcemu, alebo doručiť osobne do jeho obchodných priestorov. Lehota je zachovaná ak je zásielka podaná na poštovú prepravu posledný deň lehoty. Poštovné náklady súvisiace s odoslaním zásielky predávajúcemu uhrádza kupujúci. Za účelom jednoznačnej identifikácie sa kupujúcemu doporučuje využiť formulár predávajúceho na vrátenie.

5.4 Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ je povinný tovar zaslať v originálnom a nepoškodenom balení. V prípade, ak tovar predávajúci vráti opotrebovaný, predávajúci je oprávnený z kúpnej ceny urobiť primeranú zrážku v súlade s  ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka.

5.5 Kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ podľa § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: (i) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, (ii) predaj tovaru  uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal po dodaní porušení, (iv) predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený, alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia

 Článok VI

Ochrana osobných údajov

6.1 Údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR)

6.2 Podrobné informácie o spracúvaní údajov sú uvedené v informačnom memorande.

6.3 Predávajúci rovnako spracúva aj cookies, viac informácií je uvedených v informačnom memorande.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

7.1 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia. Právo zákazníka fyzickej osoby nepodnikateľa obracať sa na orgán alternatívneho riešenia sporov týmto nie je dotknutý.

  1. 2 Vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia podľa práva Slovenskej republiky, primárne Občianskym zákonníkom.

7.3 Tieto podmienky sú účinné od 23.2. 2024